Právní upozornění

Omezení odpovědnosti

Autor nenese žádnou odpovědnost za správnost obsahu, přesnost, aktualitu, spolehlivost a celistvost informací, za škody materiální nebo nemateriální vzniklé připojeníma využitím webových stránek. Nevyužití zveřejněných informací vzniklé kvůli zneužití spojení nebo technický poruchám se vyhrazuje. Veškeré nabídky jsou nezávazné.Autor si vyhrazuje možnost část stránek nebo celou nabídku bez ohlášení změnit, doplnit, smazat nebo bez předešlého zveřejnění zčásti nebo zcela pozastavit.Poznámky a odkazy na internetových stránkách spravovaných třetími stranami jsou mimo rámec odpovědnosti DGS Druckguss Systeme AG. Přístup a využití takových webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele/-ky.


Autorské právo

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Ochrana údajů

Na základě článku 13 švýcarské federální ústavy a předpisů pro ochranu údajů federální vlády (zákon o ochraně osobních údajů, DSG) má každá osoba nárok na ochranu soukromí a ochranu před zneužitím svých osobních údajů. Tyto podmínky splňujeme. Osobní údaje budou přísně důvěrné a nebudou prodány ani předány třetím stranám. V úzké spolupráci s našimi poskytovateli hostingu se snažíme chránit databáze co nejvíce proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo padělání. Při přístupuna naše webové stránky jsou v souborech protokolů uložena tato data: IP adresa, datum, čas, požadavek prohlížeče a obecně přenášené informace o operačním systému resp. Browser. Tyto údaje o využití tvoří základ pro statistické, anonymní hodnocení, takže lze identifikovat trendy, s jejichž pomocí můžeme odpovídajícím způsobem vylepšit naše nabídky.

Dočasné soubory (cookies)

Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání. Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.


Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


Aplikované právo a sídlo soudu

Aplikovaným právem je právo Švýcarské konfederace. Výlučným sídlem soudu je St. Gallen, Švýcarsko.

Copyright © DGS Druckguss Systeme AG

Poslední úprava 10.12.2017